xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Văn phòng Ban Quản lý

Ngày 22-01-2021

Chánh Văn phòng: Phạm Thanh Huy
Điện thoại bàn: 07113.949.949
Điện thoại di động: 0964.860.888
Email: huypt.kcn@haugiang.gov.vn

 

Phó Chánh Văn phòng: Lê Hoàng Giang
Điện thoại di động: 0909.500.117
Email: gianglh.kcn@haugiang.gov.vn

 

a) Vị trí và chức năng:

- Chủ trì, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Ban Quản lý giao về quản lý Nhà nước trực tiếp đối với công tác tổ chức cán bộ, đào tạo - bồi dưỡng, quản trị, hành chính, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tổng hợp, thi đua khen thưởng, phòng chống tham nhũng và các hoạt động chung của cơ quan;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổng hợp toàn diện cho Lãnh đạo Ban Quản lý trên các lĩnh vực chuyên môn trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp;

- Thực hiện vai trò đầu mối trong vận hành hoạt động của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Ban Quản lý.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Chủ trì, phối hợp tham mưu cho Lãnh đạo Ban Quản lý tham gia ý kiến với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng Quy chế phối hợp của Ban Quản lý làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, tổ chức và theo dõi tình hình thực hiện quy chế phối hợp;

- Tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý xây dựng dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hàng năm và nguồn kinh phí khác (nếu có) của Ban Quản lý trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, pháp luật có liên quan và tổ chức thực hiện;

c) Nhiệm vụ cụ thể

- Chủ trì, phối hợp tham mưu Lãnh Đạo Ban Quản lý phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thi đua khen thưởng và các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền;

- Chủ trì, phối hợp tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ quan theo thẩm quyền;

- Tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao; thu và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí; theo dõi tình hình hoạt động và tài chính của các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý

- Tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý giao.


Đang online: 1
Hôm nay: 205
Đã truy cập: 269246
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.