xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Phòng Quản lý Đầu tư, Quy hoạch và Xây dựng

Ngày 22-01-2021

Trưởng Phòng: Kiều Phước Ngọc
Điện thoại di động: 0974.977.774
Email: Ngoc.kcn@haugiang.gov.vn

Phó Trưởng Phòng: Trần Văn Tấn
Điện thoại di động: 0961.708.777
Email: tantv.kcn@haugiang.gov.vn

a) Vị trí và chức năng:

Tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Ban Quản lý giao về quản lý Nhà nước trực tiếp đối với đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai; về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, xúc tiến đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và một số loại giấy phép, chứng chỉ trong khu công nghiệp, quản lý tiến độ triển khai dự án của nhà đầu tư vào khu công nghiệp;

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Chủ trì, phối hợp tham mưu cho Lãnh đạo Ban Quản lý tham gia ý kiến với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công nghiệp thuộc lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, xây dựng và đất đai;

- Tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Phối hợp tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý thẩm định công nghệ, đánh giá công nghệ, đánh giá trình độ công nghệ, thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp;

c) Nhiệm vụ cụ thể:

- Phối hợp tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai khu công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý lập thủ tục đăng ký đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý lập thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức, thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp theo quy định pháp luật về thương mại;

- Chủ trì, tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý thực hiện kiểm tra, phối hợp với cơ quan chức năng khi các cơ quan chức năng tổ chức các cuộc thanh tra việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới đầu tư, quy hoạch, đất đai và xây dựng của doanh nghiệp trong khu công nghiệp; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với khu công nghiệp;

- Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp của nhà đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp;

- Tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai và xây dựng tại các dự án trong khu công nghiệp;

- Chủ trì phối hợp tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý phối hợp các đơn vị Công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, xây dựng đối với các dự án của doanh nghiệp đang triển khai thực hiện dự án và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy;

- Tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư thuộc thuộc lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, đất đai và xây dựng tại khu công nghiệp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của Ban Quản lý;

- Tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp;

- Tham mưu phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý;

- Tham mưu thực hiện báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình: Xây dựng và phát triển khu công nghiệp; thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; triển khai và hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước;

- Chủ trì, tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý thực hiện hỗ trợ, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong khu công nghiệp liên kết, hợp tác với nhau thực hiện cộng sinh công nghiệp, các biện pháp sản xuất sạch hơn, hình thành các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ, khu, cụm liên kết ngành; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp trong trường hợp phải điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp khi chuyển đổi thành khu công nghiệp sinh thái;

- Tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, đất đai và xây dựng tại khu công nghiệp theo thẩm quyền;

- Tham mưu thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghiệp;

- Thực hiện nhiệm vụ đầu mối tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, quản lý, hỗ trợ chuyển đổi, phát triển mô hình khu công nghiệp;

d) Nhiệm vụ khi được các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho Ban Quản lý:

- Thực hiện cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác trong khu công nghiệp;

- Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp, nhưng không làm thay đổi cơ cấu quy hoạch; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong khu công nghiệp thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo pháp luật về xây dựng; cấp giấy phép quy hoạch xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện cấp giấy phép trong khu công nghiệp; thực hiện thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng của Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp; cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình; thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình đối với các dự án trong khu công nghiệp;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý giao.


Đang online: 1
Hôm nay: 184
Đã truy cập: 269225
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.