xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Môi trường

Ngày 22-01-2021

Trưởng Phòng: Lê Minh Cảnh
Điện thoại di động: 0918.241.270
Email: canhlm.kcn@haugiang.gov.vn

Phó Trưởng Phòng: Nguyễn Lệ Phương
Điện thoại di động: 0975.122.501
Email: phuongnl.kcn@haugiang.gov.vn

a) Vị trí và chức năng:

Tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Ban Quản lý giao về quản lý nhà nước trực tiếp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động của doanh nghiệp và bảo vệ môi trường khu công nghiệp;

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Góp ý, xây dựng và trình Lãnh đạo Ban phê duyệt và tổ chức thực hiện các văn bản của Ban Quản lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động của doanh nghiệp và bảo vệ môi trường khu công nghiệp;

- Chủ trì, phối hợp tham mưu cho Lãnh đạo Ban Quản lý tham gia ý kiến với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động của doanh nghiệp và bảo vệ môi trường khu công nghiệp;

- Hàng năm dự báo nhu cầu sử dụng lao động trong khu công nghiệp, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cung ứng lao động cho các doanh nghiệp khu công nghiệp;

c) Nhiệm vụ cụ thể:

- Phối hợp tham mưu Lãnh Đạo Ban Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định có liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động doanh nghiệp và bảo vệ môi trường khu công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Chủ trì, tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý thực hiện kiểm tra, phối hợp với cơ quan chức năng khi các cơ quan chức năng tổ chức các cuộc thanh tra việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động của doanh nghiệp khu công nghiệp, chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;

- Tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý kiểm tra, giám sát việc doanh nghiệp khu công nghiệp chấp hành pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường đối với các dự án tại khu công nghiệp;

- Chủ trì phối hợp tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý phối hợp các đơn vị Công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, xây dựng đối với các dự án của doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy;

- Tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động của doanh nghiệp và bảo vệ môi trường khu công nghiệp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của Ban Quản lý;

- Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp;

- Chủ trì, tham mưu thực hiện báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình về thực hiện các quy định của pháp luật lao động và biện pháp bảo vệ môi trường tromg khu công nghiệp;

- Chủ trì tham mưu tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Chủ trì, phối hợp tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động của doanh nghiệp và bảo vệ môi trường khu công nghiệp;

d) Nhiệm vụ khi được các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho Ban Quản lý:

- Chủ trì tham mưu cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại khu công nghiệp trên cơ sở ủy quyền của Bộ Công Thương;

- Chủ trì tham mưu cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp; nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hàng năm; nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp thuê lại lao động, thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trong khu công nghiệp; tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư thuộc diện phải đăng ký trong khu công nghiệp; thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các dự án đầu tư trong khu công nghiệp; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý giao.


Đang online: 1
Hôm nay: 86
Đã truy cập: 269127
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.