xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức Ngày pháp luật tháng 3/2021

Ngày 01-04-2021

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức Ngày pháp luật tháng 3/2021

Ngày 31 tháng 3 năm 2021 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức Ngày pháp luật kết hợp Thông tin báo cáo viên tháng 3 năm 2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Huỳnh Phước, UV. BTV Đảng ủy, Phó Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và 45  công chức, viên chức và người lao động cùng tham dự. 

Với mục đích tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi công dân; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật trong đời sống xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi công chức, viên chức, người lao động; phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; lên án, phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, sai lệch chuẩn mực xã hội.

Hội nghị đã nghe các báo cáo viên giới thiệu 13 nội dung: Công văn số 03/VP.UBND-NCTH ngày 08/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 25/VP.UBND-NCTH ngày 24/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện  Công văn số 304/VPCP-TKBT ngày 08/02/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 39/VP.UBND-NCTH ngày 16/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện  Công văn số 544/VPCP-TKBT ngày 12/3/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 179/STP-VB&QLXLVPHC ngày 18/02/2021 của Sở Tư pháp V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 29/01/2021 của Chính phủ; Công văn số 263/BCĐ-UBND ngày 11/03/2021 của Ban Chỉ đạo V/v Tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh V/v tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh V/v triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Công văn số 97/SKHCN-PQLKHCN&CN ngày 09/03/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Công văn số 976/VP.UBND-NCTH ngày 22/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ; Công văn số 178-CV/TU ngày
04/03/2021 của Tỉnh ủy V/v Chỉ đạo triển khai công tác văn hóa văn nghệ năm 2021; Công văn số 283/STP-TT&TDTHPL ngày 18/3/2021 của Sở Tư pháp V/v phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Công văn số 103/SKHCN-PQLKHCN&CN ngày 11/03/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ V/v triển khai Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 104/SKHCN-PQLKHCN&CN ngày 11/03/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ V/v triển khai thực hiện Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huỳnh Phước, UV. BTV Đảng ủy, Phó Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp đã nhắc nhỡ công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị cần tăng cường việc thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị; đồng thời nhấn mạnh việc hưởng ứng Ngày Pháp luật phải bảo đảm tính đồng bộ thiết thực, hiệu quả; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, xác định cụ thể nội dung công việc, kịp thời đảm bảo tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong thực hiện công việc chung. Phối hợp tuyên truyền người dân và doanh nghiệp trong các KCN thực hiện tốt các quy định của pháp luật, bên cạnh đó cần khắc phục hạn chế để thu hút đông đảo công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật./.  

ANH THƯ                                                                          

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Ngay phap luat Thang 3 nam 2021.docx_20210401090021.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 83
Đã truy cập: 78036
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.