xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 12-04-2022

  

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 1. Du thao KH chuong trinh MTQG GN ben vung gd 2022-2025_cac so nganh.docx_20220412120109.docx
2. 2. PL du kien nguon von thuc hien CTMTQGGNBV gd 2022-2025_kem theo DT KH.xlsx_20220412120110.xlsx
3. 05. KH NTMoi OCOP 2022.doc_20220412120110.doc
4. 05. phu luc 7-4 KH 2022.xls_20220412120111.xls
5. BỘ TIÊU CHÍ HUYỆN.docx_20220412120111.docx
6. BỘ TIÊU CHÍ NÂNG CAO 2022-2025.docx_20220412120111.docx
7. BỘ TIÊU CHÍ NTM 2022-2025.docx_20220412120112.docx
8. Bo tieu chi NTM kieu mau 2021-2025.docx_20220412120112.docx
9. Ke hoach thi dua Phong trao xay dung nong thon moi giai doan 2021-2025.doc_20220412120113.doc
10. KE HOACH UBND TINH.doc_20220412120113.doc
11. KH NTM 2021-2025 có điều chỉnh (1).doc_20220412120113.doc
12. phụ lục 1-2 kế hoạch 2021-2025.docx_20220412120114.docx
13. phụ lục 3 kh 2021-2025.docx_20220412120114.docx
14. PHU LUC KEM THEO KE HOACH.xlsx_20220412120115.xlsx
15. QD_ban_hanh_bo_tieu_chi CẤP TỈNH.doc_20220412120115.doc
16. QD_ban_hanh_bo_tieu_chi CẤP XÃ.doc_20220412120116.doc
17. Xa NTM Phụ lục vốn các xã cứng KH2022.xlsx_20220412120116.xlsx

Đang online: 1
Hôm nay: 390
Đã truy cập: 247180
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.