xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

29/3/2017 Tập huấn triển khai Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 29-06-2020

Ngày 29/3/2017 Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hậu Giang đã tổ chức buổi tập huấn triển khai Nghị định 155/2016/NĐ-CP....

Ngày 29/3/2017 Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hậu Giang đã tổ chức buổi tập huấn triển khai Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các cán bộ, chuyên viên, công chức phụ trách lĩnh vực môi trường các sở, ban, ngành, các Phòng tài nguyên và môi trường và đại diện các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi tập huấn, Đ/c Trần Phong – Cuc trưởng Cục môi trường miền Nam đã hướng dẫn cho các doanh nghiệp về những vấn đề cần lưu ý trong quản lý môi trường tại các dự án, các cơ sở sản xuất kinh doanh, những quy định chung và  những điểm mới của Nghị định 155/2016/NĐ-CP.

Nghị định 155/2016/NĐ-CP  có hiệu lực từ ngày 01/02/2017 quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

* Những điểm mới của Nghị định 155/2016/NĐ-CP (nguồn Cục Kiểm soát các hoạt động bảo vệ môi trường):

1. Về phạm vi điều chỉnh: Bổ sung quy định trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Đối tượng áp dụng (Điều 2): “Hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể” bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm.

- Quy định về mức phạt tăng thêm (Điều 6): Điều chỉnh tăng mức phạt tăng thêm từ 10-50% đối với mỗi thông số ô nhiễm của hành vi xả nước thải, khí thải vượt quá quy chuẩn kỹ thuật (theo Nghị định 179/2013/NĐ-CP chỉ phạt tăng thêm từ 1-4% cho mỗi thông số vượt).

- Kết quả thu được bằng các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục được sử dụng để xác định vi phạm của cá nhân, tổ chức sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhắc nhở (Điều 7)

2. Về hành vi vi phạm các quy định về thực hiện Kế hoạch bảo bệ môi trường,Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Đề án bảo vệ môi trường:

- Quy định cụ thể hơn và chặt chẽ hơn hành vi “Xây lắp, lắp đặt đường ống hoặc đường thải để xả chất thải không qua xử lý ngoài ra môi trường”

- Việc thực hiên không đúng nội dung Kế hoạch BVMT, Báo cáo ĐTM, Đề án BVMT nhưng việc thay đổi làm cho môi trường tốt hơn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì không bị xử phạt.

3. Quy định thêm và rất cụ thể các hành vi vi phạm các quy định tại các cơ sở, KCN, KCX, KCNC, Khu KĐV tập trung và nhóm các hành vi này cùng các hành vi vi phạm tại làng nghề và khu nuôi trồng thủy sản:

- Các hành vi về đấu nối nước thải, tách biệt hệ thống nước mưa và nước thải, lập, ghi chép nhật ký vận hành HTXLNT tập trung.

- Hành vi xả nước thải vượt tiêu chuan đấu nối của chủ đầu tư hạ tầng KCN, KCX, KCNC…; Cửa xả nước thải ra ngoài môi trường không thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát;

- Hành vi về lắp đặt, vận hành thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục;

- Việc quan trắc chất thải định kỳ do đơn vị không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện HĐDVQTMT sẽ không được công nhận, trừ trường hợp các đơn vị sự nghiệp được UBND tỉnh thành lập hoặc Bộ Quốc phòng, Bộ công an lập và giao nhiệm vụ này.

4. Hành vi xả nước thải, khí thải, gây ồn, độ rung quy chuẩn kỹ thuật (Điều 13-18)

- Nâng mức xử phạt VPHC đối với các hành vi xả khí thải, nước thải;

- Xả nước thải y tế có một trong ba loại vi khuẩn (Salmonella, Shigella, Vibria cholera);

- Bổ sung mức phạt cảnh cáo đối với hành vi xả thải, gây ồn, độ rung vượt quy chuẩn dưới 1,1 lần (10%) và vi phạm lần đầu;

- Điều chỉnh lại khung hình phạt xả chất thải vượt quy chuẩn, đảm bảo phù hợp với Bộ Luật hình sự.

5. Hành vi quản lý chất thải (Điều 20,21,22,23)

- Bổ sung và cụ thể hóa các hành vi về vệ sinh công cộng;

- Điều chỉnh các hành vi về vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa; hoạt động vận chuyển CTNH và xử lý CTNH;

Phạt cảnh cáo đối với các hành vi để lẫn CTNH ở dạng sản phẩm thải bỏ đơn chiếc, thiết bị đơn chiếc với rác thải sinh hoạt, chất thải thông thường;

- Điều chỉnh lại khung hình phạt các hành vi chuyển giao, chôn lấp, đổ thải chất thải không đúng quy định, đảm bảo phù hợp luật hình sự.

6. Xây dựng riêng 01 Điều về hành vi vi phạm các quy định bảo vệ môi trường đất (Điều 29)

- Chỉnh sửa các hành vi vi phạm về bảo tồn đa dạng sinh học, đảm bảo phù hợpvới Nghị định xử phạt VPHC của nghành nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ luật hình sự;

- Dẫn chiếu các hành vi vi phạm quy định về phí BVMT xử phạt theo Nghị định XP VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

- Bỏ một số nội dung quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhan có liên quan trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế;

- Quy định về chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm để truy cứu TNHS.

7. Xây dựng riêng Điều 53: Quy định trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương trong công tác kiểm tra, thanh tra và xử phạt VPHC trong lĩnh vực BVMT:

Việc thanh tra, kiểm tra và xử phạt VPHC trong lĩnh vực BVMT phải đảm bảo nguyên tắc không chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cá nhân, tổ chức vi phạm. Một năm chỉ có một Đoàn kiểm tra hoặc thanh tra trong lĩnh vực BVMT tại một cơ sở, doanh nghiệp, trừ trường hợp kiểm tra, thanh tra đột xuất theo quy định pháp luật.

8. Quy định rõ ràng cụ thể trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thống nhất quản lý nhà nước về kiểm tra, thanh tra và xử lý VPHC trong lĩnh vực BVMT trên phạm vi cả nước:

- Thực hiện hàng năm định hướng theo đối tượng, lĩnh vực và địa bàn:

- Chủ đạo, hướng dẫn UBND tỉnh lập, phê duyệt Kế hoạch thanh tra;

- Phối hợp, cung cấp thông tin các dấu hiệu tội phạm cho lực lượng công an nhân dân;

- Chủ trì xử lý các trường hợp chồng chéo trong kiểm tra, thanh tra; tổng hợp, công khai kết quả xử phạt VPHC trên phạm vi cả nước.

9. Quy định  rõ trách nhiệm của Bộ Công an  trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về BVMT:

- Kiểm tra theo quy định và định hướng của Bộ TNMT, không kiểm tra các đối tượng thuộc kế hoạch hàng năm, trừ khi phát hiện dấu hiệu tội phạm;

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn về BVMT khi tiến hành kiểm tra tại cơ sở;

- Cung cấp thông tin các đối tượng thuộc kế hoạch hàng năm;

- Định kỳ báo cáo kết quả kiểm tra, xử phạt VPHC.

10. Quy định rõ, cụ thể hơn trách nhiệm của Sở TNMT cấp tỉnh:

- Lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra theo định hướng của Bộ TNMT; phê duyệt tổ chức thực hiện sau khi được Bộ thống nhất bằng văn bản;

- Phối hợp tham gia các Đoàn kiểm tra, thanh tra do Bộ TNMT, lực lượng công an nhân dân chủ trì;

- Định kỳ báo cáo kết quả kiểm tra, xử phạt VPHC.

11. Quy định rõ và cụ thể trách nhiệm của các Bộ và UBND các cấp:

Phối hợp và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

12. Quy định cụ thể hơn về thủ tục kiểm tra, giám sát việc khắc phục hậu quả vi phạm:

Đối với các cá nhân, tổ chức bị tước quyền sử dụng Giấy phép môi trường, bị đình chỉ hoạt động trước khi vào hoạt động trở lại, gây ô nhiễm môi trường bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm, bị buộc phải cải tạo, nâng cấp và xây dựng các công trình bảo vệ môi trường.

                

                

Lệ Phương

THU THẢO


Đang online: 1
Hôm nay: 115
Đã truy cập: 269156
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.