trang trang - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẬU GIANG

Ngày 20-01-2022

Ông: Nguyễn Phong Minh

Chức vụ: Trưởng ban

Số điện thoại: 0947456789

Email: Minhnp.kcn@haugiang.gov.vn