quan ly doanh nghiep - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẬU GIANG

Ngày 29-06-2020

 

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang và Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang;

Theo đề nghị của Lãnh đạo Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, gồm các Ông (bà) có tên sau:

1. Bà Lê Diễm Trang, Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Tổ trưởng – phụ trách chung.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc, Chuyên viên Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Tổ viên – phụ trách chuyên trách.

3. Bà Đặng Ngọc Thu Trang, Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư và doanh nghiệp – Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Tổ viên.

 4. Bà Đinh Hồng Nhận, Chuyên viên Phòng Quản lý lao động và đại diện Ban Quản lý tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung – Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Tổ viên.

5. Ông Lê Tấn Khanh, Chuyên viên Phòng Quản lý quy hoạch- Ban Quản lý các khu công nghiệp, Tổ viên.

Điều 2. Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                       TRƯỞNG BAN

- Như Điều 2;
- Sở Nội vụ tỉnh HG (để b/cáo);
- Lưu: VT, VP.

Bạn đánh giá trải nghiệm với trang TTĐT của chúng tôi như thế nào?

Rất hài lòng
Hài lòng
Chưa hài lòng


Đang online: 1
Hôm nay: 343
Đã truy cập: 253022
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.