gioi thieu footer - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Quyết định thành lập

Ngày 13-04-2020

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang:

1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 1. Thành lập Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang, trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

- Tên viết bằng tiếng Anh: HAUGIANG INDUSTRIAL ZONE’S BASIC DEVELOPMENT COMPANY

- Tên viết tắt: “ B.D.Co

Trụ sở đặt tại: Km10, Quốc lộ Nam Sông Hậu, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang”.

2. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang được thực hiện theo Điều 31 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành có liên quan. Cụ thể:

1. Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang có đầy đủ quyền hạn, nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

2. Làm chủ đầu tư quản lý thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp khi được cấp thẩm quyền giao; Công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án xây dựng và kinh doanh, khai thác hạ tầng khu nhà ở công nhân, khu dịch vụ, dân cư, khu đô thị, bao gồm cả nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác.

3. Vận hành, khai thác và tự thực hiện công tác thi công xây dựng mới, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hệ thống kết cấu hạ tầng của các dự án trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung phù hợp với điều kiện năng lực của đơn vị.

4. Thực hiện các dịch vụ về thu gom và xử lý chất thải; Xây dựng văn phòng, kho bãi, nhà xưởng để cho thuê hoặc chuyển nhượng; Vệ sinh nhà xưởng và các công trình; Chăm sóc và duy trì cảnh quan; Sản xuất và kinh doanh cây xanh, hoa kiểng.

5. Xây dựng giá cho thuê, cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các loại phí sử dụng hạ tầng liên quan khác theo quy định của pháp luật và đăng ký với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về khung giá và các loại phí, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang xem xét quyết định. Việc đăng ký khung giá và phí thực hiện định kỳ 6 tháng hoặc trong trường hợp có sự điều chỉnh khác so với khung giá đã đăng ký.

6. Thực hiện các thủ tục, ký kết hợp đồng, thu và quản lý sử dụng theo quy định các khoản kinh phí liên quan đến các công tác: giá dịch vụ sử dụng tiện ích hạ tầng, xử lý nước thải,… trong các khu công nghiệp do Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang quản lý.

7. Cho các doanh nghiệp thuê lại đất, cho thuê kho, bãi tập kết hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; vận chuyển hàng hóa. Hỗ trợ doanh nghiệp lập thủ tục thành lập doanh nghiệp; hoạt động kinh doanh; hỗ trợ vay vốn tín dụng...

8. Quản lý môi trường: vận hành Trạm xử lý nước thải tập trung; quản lý đấu nối hạ tầng thoát nước; vệ sinh môi trường; chăm sóc cây xanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung; phối hợp với các đơn vị chức năng giám sát bảo vệ môi trường, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp xả nước thải không đúng theo cam kết bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

9. Quản lý, kiểm tra chất lượng nước thải của các doanh nghiệp khi đấu nối vào hệ thống thu gom của khu công nghiệp đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn quy định. Xem xét, giải quyết các công việc mình phụ trách; thực hiện nhiệm vụ; chủ động lập báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung.

10. Thực hiện các hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình, thiết kế kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công; lập dự toán xây dựng công trình, cung ứng các dịch vụ hỗ trợ đầu tư, kinh doanh cho nhà đầu tư và các dịch vụ khác trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung.

11. Giám sát các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, san lấp mặt bằng. Cung cấp vật liệu xây dựng; nhiên liệu; hóa chất; vật tư thiết bị công nghiệp.

12. Phối hợp giải phóng mặt bằng - hỗ trợ tái định cư trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung; bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư; phối hợp địa phương giữ gìn an ninh trật tự trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung.

13. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư trong quản lý dự án đầu tư và xây dựng, giám sát chất lượng công trình xây dựng theo quy định hiện hành của pháp luật.

14. Thực hiện công tác báo cáo thống kê gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

15. Chế độ tài chính Công ty áp dụng theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao”.

3. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế

1. Về tổ chức bộ máy:

a) Ban Giám đốc: Gồm có Giám đốc và tối đa không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Các phòng chuyên môn có:

- Văn phòng.

- Phòng Kỹ thuật - Xây dựng và Môi trường.

- Phòng Kinh doanh hạ tầng và Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp.

2. Về biên chế

a) Biên chế của Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang là biên chế sự nghiệp (kể cả biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh do UBND tỉnh Hậu Giang giao hàng năm.

b) Tùy theo tình hình thực tế và khối lượng công việc, hàng năm Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp xây dựng kế hoạch biên chế trình Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang để tổng hợp, giải quyết theo phân cấp quản lý.

c) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, nhân viên hợp đồng trong biên chế được thực hiện theo các văn bản hiện hành về quản lý viên chức, Bộ Luật lao động, và quy định về phân cấp quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Riêng người lao động hợp đồng ngoài biên chế được giao, do Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tự quyết định”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày tháng năm 2019.

Giao Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, sắp xếp tổ chức, bố trí viên chức phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật.

Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang theo quy định hiện hành về đơn vị sự nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;                                                                                            CHỦ TỊCH

- Bộ Nội vụ;                                                                           

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;                                                                                      Lê Tiến Châu

- VP. Tỉnh ủy, các Ban đảng tỉnh;

- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;

- Như Điều 3;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;

- Công báo tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, TH.

Bạn đánh giá trải nghiệm với trang TTĐT của chúng tôi như thế nào?

Rất hài lòng
Hài lòng
Chưa hài lòng


Đang online: 3
Hôm nay: 1144
Đã truy cập: 546207
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.